10-р ангийн шалгалтын тестүүд

2011-4-19,

1.     1.  Атомын цөмийн аяндаа хувирах процессын үед цөмөөс гелийн атомын цөм тасран гарав.Энэн нь цацраг идэвхит задралын ямар төрөл вэ?


                   А.альфа задрал                                                      Б. бетта задрал
                   В. гамма задрал                                                       Г.протон задрал
                                                  Д.хоёр протон задрал

2.Цөмийн урвалын хоёр дахь бүтээгдэхүүнийг тодорхойл
                       А.альфа бөөм        Б.п      В.р        Г.е            Д.гамма
http://www.blogmn.net/include/rte/editor/images/spacer.gif3.Цөмийн урвалын хоёр дахь бүтээгдэхүүнийг тодорхойл
                   27       4          30
              Ае   + Не----->  Р     +    х
           13        2             15
                    А. альфа бөөм        Б.п          В.р        Г.е         Д.гамма
                                                                                                                   А
4.Атомын цөмийг А масс тоо Z-цөм дахь протоны тоогоор   Z          Х  гэж нэрлэдэг .Бетта задралыг үзүүлж байгаа тэгшитгэлийг
    ашиглан А ба Z тоог олно уу?
                   14                   z         0
                       С---------.>    Х   +  е
                     6                    А       -1                      
                                                                               А                       Z

                                                            А.                14                   6                     
                                                                                                                    
                                                           Б.                 15                    5

                                                           В.                 13                   7                                                       
                                                           
                                                           Г.                  14                  5

                                                           Д.                  14                 7

5.Цөмийн урвалын бүтээгдэхүүн болон үүсэж байгаа цөмийн дэс дугаар ба масс тоо нь хэд вэ?

Th234аXA+He4

90          z       2

               Дэс дугаар    масс тоо

А.               90                       230

Б.               92                       230

В.               88                       230

Г.               88                        238

Д.              92                        238

6. Дээрх урвалын нэрийг хэлнэ үү?

            А.Хүнд цөмийн хуваагдах урвал

            Б.Халуун цөмийн нэгдэх урвал

            В.гамма задрал

             Г. Бетта задрал

             Д. Альфа задрал

7. U235  ураны изотоп ямар цуваагаар задарч Pb207  хар тугалганй идэвхигүй изотоп болох вэ?

                           А.  7α,4β                  Б. 7α,4 эерэг β

                           В. 8α,1 эерэг β        Г.8 α, 4β                   Д.8α, 1 эерэг β

8. Зөв харгалзааг тогтоо

          А. Α задралын үед....             1. Цөмийн массын тоо хэвээр цэнэгин тоо ни 1-ээр нэмэгдэнэ.

          Б. Β задралын үед...               2.цөмийн массын тоо 4-өөр багасч цэнэгийн тоо нь 2-оор буурдаг.

          В.  Y задралын үед....             3.цөмийн массын болон цэнэгийн тоо хэвээр үлдэнэ.

9. Нарны диаметрээс  1100 дахин их хамгийн том од ямар нэртэй вэ?

            А.  Тэнгэрийн гох                  б. бархасбадь

           В. Нар                                      г. L327

10. Хамгийн жижиг од ямар нэртэй вэ?

              А.     бархасбадь                         Б. L327

             В.      Нар                                       Г. Тэнгэрийн гох

11. Орчлон ертөнц юунаас бүрддэг вэ?

              А.од                          б. Гариг

              В. Тоосонцор          г. бүгд

12. доорх үгсийг зөв эрэмблээрэй.

                       ( нарны аймаг, орчлон ертөнц , дэлхий, галактик)

13. Оддын өнгө темпратураас хамаардаг. ( цэнхэр, улаан)

                 А. 3500 К –ээс бага бол...............өнгөтэй

                 Б.30000К-ээс их бол ......................өнгөтэй

14.Дэлхийн бөмбөрцгийн амьд бие амьдарч буй орон зайг ........ гэнэ.

                 А. Метосфер                   б. Биосфер

                 Б. Гидросфер                   г. Термосфер

15. Дэлхийн газрын давхаргад агуулагдах химийн элемэнтийн 46,6%-ийг .............., 27,7%-ийг.............эзэлдэг.

                         А. О2                            б. Si

16.Нарны аймгийн гаригуудыг нарнаас алслагдсан дарааллаар нэрлээрэй.

17. Нарыг тойрон эргэх тоос болон хий мананцруудын үүлнээс .......................бий болжээ.

                          А. Нар                               б.галактик

                           В.дэлхий                          в.сар

18. Бодисын масс нягтаас хамаарч үелсэн давхаргууд  үүсэхэд юу нөлөөлсөн бэ?

                         А. хүндийн хүч                            б.хугацаа

                         В. Темпратур                              в.химийн элемэнт

19.Нар сар дэлхий 3-ын таталцлын хүчний нөлөөгөөр үүсдэг үзэгдэл бол.............юм.

               А.далайн усны таталт ба түрэлт

               Б.сарны хэлбэр үүсэх

               В. Галт уул

                Г.тектоник хөдөлгөөн

20. Дэлхийн эрчим хүчний хамгийн гол үүсвэр нь................юм.

                  А. Ус         б. Атом                 в.нар        г. Дотоод энерги

21.  Монгол  орны энергий эх үүсвэрийн 96% нь .................юм.

                  А. Нүүрс        б. Ус    в.агаар    г.аль нь ч биш

22.Байгалд сөргөөр  нөлөөлөхгүй шинэ эх үүсвэрүүдэд цөмийн, нарны, устөрөгчийн энерги үүсгэврүүд орж байна.

                  А. Нүүрсний          б. Нефтийн           в.дэлхийн гүний        г.аль нь ч биш

23.дараахь томъёог тайлбарлана уу?

                     А.F=µ*N                        Б.F=γ*m1*m2/R2

                    В. F=k*g1*g2/r2                    Г.F=m*a                   д.R13/R23=T12/T22

                   1. дээрхүүдийн аль нь ньютоны 2-р хууль вэ?

                   2.дээрхүүдийн аль нь езтөнц дахины таталцлын хүч вэ?

                   3. дээрхүүдийн аль нь кеплерийн 3-р хууль вэ?

24. 20н хүчний үйлчлэлээр материйллаг цэг 0,5 м/с 2 хурдатгалтай хөдөлнө. Тэр цэг  10н хүчний нөлөөгөөр ямар хурдатгалтай хөдлөх вэ?

                               А. 0,5 м/с2                        б. 0,25 м/с2

                              В.-0,25 м/с2                      г.-0,5 м/с2              д. Зөв хариулт алга

25. 1800т масстай галт тэрэг 4 сек-д хурдаа 3 м/с –ээс 12 м/с хүртэл нэмэгдүүлэв. Хурдатгал үүсэх хүчийг ол.

                              А.2600кн          б.3600кн          в.1800кн             г.3200кн             д. Зөв хариулт алга

26.F хүчний үйлчлэлээр а хурдатгалтай болсон биед 2 дахин их хурдатгалыг ямар хүчээр үйлчилж олгох вэ?

                              А. 2 F             б.0,5F       в.F               Г.3F             д.2F

27. Биед 3Н хүчээр үйлчлэхэд  0,6 м/с2 хурдатгалтай болжээ. Харин 4,5Н хүчээр үйлчлэхэд ямар хурдатгалтай болох вэ?

                              А.0,4м/с2          б. 4 м/с2        в.1,114м/с2             г.94м/с2            д.0,94м/с2

28.m масстай биед тогтмол хүчээр үйлчилж байна. Үйлчилж байгаа хүчийг өөрчлөхгүйгээр биеийн массыг 4 дахин нэмэгдүүлвэл биеийн хурдатгал өөрчлөгдөх болов уу?

                           А.16 дахин өснө           б. 4 дахин өснө         в. Өөрчлөгдөхгүй                                                                                                                                                г.4 дахин багасна                               д. 16 дахин багасна                                                                                 

 29.Цахилгаан энерги хуримтлуулах төхөөрөмжийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

                          А. Эсэргүүцэл                 б. Конденсатор            в.мотор             г. Ороомог     д.батарей

30.Хавтгайн конденсаторын багтаамжийг хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ?

                     1.конденсаторын ялтсуудын талбайг ихэсгэх

                     2.конденсаторын ялтсуудын хоорондын зайг ихэсгэх

                     3.ялтсуудын хооронд  диэлектрик нэвтрүүлэх чадвар ихтэй материал хийх

                     4.конденсаторын ялтсуудын талбайг ихэсгэх

                     5. конденсаторын  ялтсуудын  хоорондох зайг ихэсгэх

                     6. ялтсуудын хооронд  диэлектрик нэвтрүүлэх чадвар багатай материйл хийх

                                              А.1,2,3      б. 2,5       в.4,5,6        г.3,4,6         д.1,3,5

31.Хавтгай конденсаторын ялтсуудын талбайг 4 дахин ихэсгээд, хоорондын зайг 2 дахин багасгавал багтаамж нь яаж өөрчлөгдөх вэ?

                            А.4 дахин өснө                 б. 4 дахин буурна       в.8 дахин өснө

                           Г.8 дахин буурна                   д. Өөрчлөгдөхгүй

32.Дундаа агаартай конденсаторыг Е=2 диэлектрик чадвар бүхий керосин дотор дүрвэл  конд-ын цахилгаан багтаамж яаж өөрчлөгдөх вэ?

                                 А. 2 дахин багасна                б. 4 дахин багасна                     в.өөрчлөгдөхгүй

                                 Г.  4 дахин багасна             д. 2 дахин багасна

33. 2мкф багтаамжтай конд-ыг 6мк кл цэнэгээр цэнэглэхэд ямар энергитэй болох вэ?

                               А.12мкж               б.9мкж                в.3мкж

                               Г.18мкж             д.6 мкж

34. Конд-ыг 40В хүчдэлд холбоход 800 мкж энергитэй болсон бол багтаамжийг ол.

                        А.8мкф      б. 20мкф           в.80мкф

                        Г.10мкф               д.1мкф

35.Конденсаторын багтаамж  С1=10нф       С2=10пф        С3=10мкф  тэдгээрийг жиш.

                             А. C1>C2>C2       Б. C3В. C1Г. C2Д. Зөв хариулт алга

36. Зөв харгалзуул

              1.үзэгдэл                               а.барометр

              2.загвар                                 б. Идеал хий

              3.хэмжигдэхүүн                   в.буцлах

              4.нэгж                                     г.  моль

              5.хэмжих багаж                   д. Даралт

37. Идеал хийн эзлэхүүнийг 2 дахин ихэсгэж абсолют темпратурыг 2 дахин багасгавал даралт нь хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

                    А. 2дахин багасна             б. 4дахин багасна                в. Өөрчлөгдөхгүй

                    Г.2 дахин ихэснэ                       д.2 дахин ихэснэ

38. Дараахуудын аль нь идеал хийн кинетик онолын үндсэн тэгшитгэл вэ?

                          А. Е=mv2/2                                         Б.   PV=VRT                                                     В.  P=nkT                                                                                                              Г.  P1/P2=T1/T2                                                    Д. E*F=ma

39. 00С-д 22 л эзлэхүүнтэй саванд орших 32 г О2-ийг идеал хий гэж үзээд даралтыг нь олно уу?

                          А. 105 ПА               Б.100ПА            В.1000ПА             Г. 10000ПА           Д. Зөв хариулт алга

40. Хийн молекулуудын концетнрац 2 дахин өсч дундаж кинетик энерги 3 дахин буурсан бол даралт ямар  хэмжээгээр өөрчлөгдөх вэ?

         А.2/3 дахин нэмэгдэнэ.            Б. 2/3 дахин буурсан     в. 1/3ээр нэмэгдсэн

                         Г. 1/3-аар буурсан                       д. Өөрчлөгдөхгүй

41. 2 моль устөрөгч хий 4 атм даралттай 8,31 л эзлэхүүнтэй битүү саванд байв. Эхний хийн темпратур нь хэд байх вэ?

                         А.1800 С              б. 200 0К      в. 200 0С    г. 400 0К             д. Зөв хариулт алга

42. Ердийн нөхцөлд 2 моль аргон хий бтүү саванд агуулагдаж байв. Энэ нөхцлөөр хийн төлвийн параметрийг тодорхойлсонтой санал нийлж байвал тийм зөрж байвал үгүй гэсэн хариултыг сонгоно уу?

                 1. 20С темпратуртай                тийм үгүй

                 2.  1 атм даралттай                    тийм үгүй

                 3.   44,8 эзлэхүүнтэй                  тийм үгүй

                 4.   0С темпратуртай                 тийм үгүй

                   А.ТТТҮ                Б.ҮҮҮТ                   В.ТҮТТ                 Г.ҮТТТ               Д.ТҮҮҮ

43. Термодинамикийн 1-р хуулийг U=Q+A хэлбэрээр бичжээ. Энд байгаа Q ba A ямар ажил хийв?

              А. Системийн авсан дулаан системийн хийсэн ажил

              Б.системийн авсан дулаан системд гадны хүчний гүйцэтгэсэн ажил

              В.системий алдсан дулаан системий гадны хүчний гүйцэтгэсэн ажил

              Г. Механик ажил ба дулаан

44.Хоорондоо R зайтай тус бүр m масстай 2 биеийн  хоорондох зайг 5 дахин нэмэгдүүлэхэд тус бүрийн массыг 20 дахин нэмэгдүүлбэл гравитацийн таталцлын хүч анхныхаасаа хэд дахин өөрчлөгдөх вэ?

                              А.5   б.  4   в.  16     г.500    д. 0,25

45.  Гравитацын харилцан үйлчлэлд байгаа 2 биеийн хоорондын зай анхныхаасаа 3 дахин багассан бол харилцан үйлчлэл нь хэд дахин өөрчлөгдөх вэ?

                                 А. 3 дахин ихэснэ   б. 9 дахин багасна   в.   Өөрчлөгдөхгүй  г.  3 дахин өснө     д. 3 дахин буурна

46. Дэлхийн гадаргын орчимд 10н бүх ертөнцийн таталцлын хүч биед үйлчилдэг ба дэлхийн гадаргаас R зайд энэ биед үйлчлэх хүч юутай тэнцүү вэ?

                                      А. 2,5н    б. 25н     в.       г.  0,25н    д. Зөв хариулт алга

47.Дэлхийн гадаргын орчимд 36н бүх ертөнцийн таталцлын хүч биед үйлчилдэг бол дэлхийн төвөөс 3R  зайд үйлчлэх хүч юутай тэнцүү вэ?

                                       А. 4н     б. 6н   в.  12н     г.     д.  Зөв хариулт алга

48.Дэлхийн гадаргаас ямар замд бүх ертөнцийн таталцлын хүч   дэлхийн гадарга дээрхээс 4 дахин бага болох вэ?

                                      А. R       б. 2R         В. 3R    Г.4R     Д.16

   49.Сансрын хөлөг дэлхийг тойрон эргэж байна. Хөлөг ба дэлхийн төв хүртэлх зайг 2 дахин ихэсгэвэл таталцлын хүч яаж өөрчлөгдөх вэ?

                                   А. 4 дахин өснө     б.  2 дахин багасна    в.   2 дахин өснө                                                                                                                                                      г.    4 дахин багасна                    д.  8 дахин багасна              

50. Хоёр бөмбөлөг бие    биеэсээ  тодорхой зайд байрлана. Тэдгээрийн хоорондох зайг өөрчилгүйгээр тус бүрийн  массыг дахин ихэсгэвэл гравитацын хүч нь яаж өөрчлөгдөх вэ?

                      А.4 дахин ихэснэ               б. 2 дахин ихэснэ      в.2 дахин багасна

                      Г. 8 дахин ихэснэ      д.   4дахин багасна


                                                                                                   
                                                           

Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдлүүд:

enenii hariult ni bga yu?????????? ярзайтал инээх

бичсэн Зочин цаг: 06:02, 2013-5-23 | Холбоос | |
ta hamgiin mundag ni amjilt алга ташилт bayrlaj yavdag shu bagshaa хайртай AMJILT AMJILT AMJILT алга ташилт
бичсэн Зочин цаг: 10:23, 2012-12-11 | Холбоос | |
amjilt hen ch yu gej helsen ta hamgiin mundag ni AMJILT гоё шүү
бичсэн Зочин цаг: 09:25, 2012-1-31 | Холбоос | |
idiomatic-dormant